CashFX update 02.08.2023
CashFX update 02.08.2023

CashFX update 02.08.2023

Vandaag ontvingen alle CashFX members weer een nieuwe email.
Hierbij de vertaling van de gestuurde email:

Geachte,

We zijn verheugd om de presentatie aan te kondigen van het nieuwe portaal voor toegang tot uw Back-office: www.cfxlegacy.com. Het staat klaar en wacht op u om het te gaan gebruiken.

Sinds de oprichting is CFX gecreëerd voor de welvaart en het voordeel van haar leden, met de visie van een uniek lange termijn bedrijf. We begrijpen dat deze overgang enkele veranderingen en aanpassingen met zich mee kan brengen, maar wees gerust dat ons team hard werkt om een soepel en naadloos proces te waarborgen voor iedereen die erbij betrokken is.

Naarmate we doorgaan naar Fase #2, zijn we enthousiast om een reeks nieuwe diensten en kansen aan onze gemeenschap aan te bieden. Als u uw profiel al hebt bijgewerkt, danken wij u voor de snelle actie. Als u enkele gegevens mist of het proces nog niet heeft voltooid, vragen wij u vriendelijk om uw profiel bij te werken met de juiste informatie, inclusief uw geboortedatum. Deze informatie is nodig voor regelgevingsdoeleinden en stelt ons ook in staat om debet kaarten naar uw regio te sturen.

Wij moedigen u aan om zo snel mogelijk gebruik te maken van het nieuwe URL-portaal om toegang te krijgen tot uw backoffice. Dit stelt u in staat om uw zakelijk netwerk te beheren, educatief materiaal te raadplegen en op de hoogte te blijven van de voortgang van de overgang.

Houd er rekening mee dat de vorige toegang tot uw backoffice op de website www.cashfxgroup.com alleen beschikbaar zal zijn tot 5 augustus 2023. Na deze datum moet u het nieuwe URL-portaal gebruiken om toegang te krijgen tot uw account.

Zoals gepland zijn veel leden die hun informatie correct hebben bijgewerkt, al begonnen met het ontvangen van debetkaarten om het proces van Fase #1 af te ronden. Alle accounts die momenteel in onze fase #1 zitten, zijn opgenomen om debetkaarten te ontvangen na een juiste KYC-goedkeuring bij aanmelding.

Met ons schema gaan de handelsactiviteiten op 1 augustus 2023 tijdelijk in de wacht. We willen onze dank uitspreken voor uw leiderschap en vertrouwen gedurende deze tijd. Uw geduld en medewerking worden zeer gewaardeerd terwijl we werken aan het creëren van een sterker en gereguleerd bedrijfsmodel ten behoeve van onze wereldwijde gemeenschap.

Blijf op de hoogte van meer informatie in de komende dagen terwijl we hard blijven werken om u de beste oplossingen en diensten te bieden. Samen zullen we in de toekomst groot succes behalen.

Hoogachtend,

CFX Corporate Team

Orginele email:

Dear

We are happy to announce the presentation of the new portal for access to your Back-office: www.cfxlegacy.com. Ready and waiting for you to start using it.

Since its inception, CFX was created for the wealth and benefit of its members, with the vision of a unique long-term business.

We understand that this transition may bring some changes and adjustments, but rest assured that our team is working diligently to ensure a smooth and seamless process for everyone involved.

As we move into Phase #2, we are excited to offer a range of new services and opportunities to our community.

If you already updated your profile, thank you for the prompt action, if you are missing some details or did not complete the process yet, in order to facilitate this transition, we kindly request that you update your profile with the correct information, including your date of birth.

This information is necessary for regulatory purposes and will also enable us to send debit cards to your region.

We encourage you to start using the new URL portal for accessing your back office as soon as possible. This will enable you to manage your business network, access educational materials, and stay updated on the progress of the transition.

Please note that the previous access to your back office in the www.cashfxgroup.com website will be available only until August 5, 2023. After this date, you will need to use the new url portal to access your account.

Moving forward with the scheduled plan, many members who updated their information correctly, have already started receiving debit cards, in order to finalize the process of Phase #1. All accounts currently in our phase #1 are included, to receive debit cards upon proper onboarding KYC approval.

Continuing with our schedule, the trading operations will be placed on hold effective August 1st, 2023.

We want to express our gratitude for your leadership and trust during this time. Your patience and cooperation are greatly appreciated as we work towards creating a stronger and regulated business model for the benefit of our global community.

Stay tuned for more information in the next few days as we continue to work diligently to provide you with the best solutions and services. Together, we will achieve great success in the future.

Sincerely,

CFX Corporate Team

 

image_pdfimage_print

Geef een reactie